34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 

رستوران شبکه کد 84944

60,000,000 تومان

رستوران جامع کد 84941

27,000,000 تومان

رستوران پیشرفته کد 84957

12,000,000 تومان

رستوران متوسط کد 81056

تومان

رستوران ساده کد 84955

3,700,000 تومان

هلو جامع شبکه کد 44

99,000,000 تومان

هلو جامع صنعتی کد 42

70,000,000 تومان

هلو جامع کد 41

35,000,000 تومان

تولیدی پیشرفته دو کاربره کد 35

41,000,000 تومان

تولیدی پیشرفته کد 33

13,000,000 تومان

تولیدی متوسط کد 32

7,500,000 تومان

تولیدی ساده کد 31

4,000,000 تومان

شرکتی پیشرفته دو کاربره کد 25

26,000,000 تومان

شرکتی ویژه کد 24

27,000,000 تومان

شرکتی پیشرفته کد 23

11,800,000 تومان

شرکتی متوسط کد 22

6,500,000 تومان

شرکتی ساده کد 21

3,200,000 تومان

فروشگاهی پیشرفته کد 13

10,800,000 تومان

فروشگاهی متوسط کد 12

4,500,000 تومان

فروشگاهی ساده کد 11

2,500,000 تومان