34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

3,924,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

2,834,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

1,962,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

1,308,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد ویژه شبکه 740940

4,905,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد اقتصادی شبکه 740920

3,052,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد ویژه 730940

4,905,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد اقتصادی 730920

3,052,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی طلایی(شبکه)74055

3,924,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی پیشرفته(شبکه)74054

2,725,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی کاربردی(شبکه)74052

1,962,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی پایه (شبکه)74051

1,308,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی ویژه شبکه 74054

4,687,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی اقتصادی شبکه 74052

2,834,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی ویژه 73054

4,687,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی اقتصادی 73052

2,834,000 تومان
جزییات

انبار طلايي (شبکه)72065

3,815,000 تومان
جزییات

انبار پيشرفته ( شبكه)72064

2,507,000 تومان
جزییات

انبار کاربردي ( شبكه)72062

1,853,000 تومان
جزییات

انبار پايه ( شبكه)72061

1,090,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ویژه شبکه 74064

4,360,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی اقتصادی شبکه 74062

2,725,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ویژه 73064

4,360,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی اقتصادی 73062

2,725,000 تومان
جزییات

خزانه طلايي (شبکه) 72085

3,815,000 تومان
جزییات

خزانه طلايي (تك كاربره) 71085

3,815,000 تومان
جزییات

خزانه پیشرفته (شبکه) 72084

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردي (شبكه) 72082

1,853,000 تومان
جزییات

خزانه داری ویژه شبکه 74084

4,360,000 تومان
جزییات

خزانه داری اقتصادی شبکه 74082

2,725,000 تومان
جزییات

خزانه داری ویژه 73084

4,360,000 تومان
جزییات

خزانه داری اقتصادی 73082

2,725,000 تومان
جزییات

حسابداری طلایی (شبکه) 74075

3,815,000 تومان
جزییات

پیشرفته (شبکه) 74074

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردی (شبکه) 74072

1,853,000 تومان
جزییات

حسابداری پایه (شبکه) 74071

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری ویژه شبکه 74074

4,033,000 تومان
جزییات

حسابداری اقتصادی شبکه 74072

2,507,000 تومان
جزییات

حسابداری ویژه 73074

4,033,000 تومان
جزییات

حسابداری اقتصادی 73072

2,507,000 تومان
جزییات

حسابداری محض 73070

708,500 تومان
جزییات