34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

3,924,000 تومان

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

2,834,000 تومان

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

1,962,000 تومان

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

1,308,000 تومان

حقوق دستمزد ویژه شبکه 740940

4,905,000 تومان

حقوق دستمزد اقتصادی شبکه 740920

3,052,000 تومان

حقوق دستمزد ویژه 730940

4,905,000 تومان

حقوق دستمزد اقتصادی 730920

3,052,000 تومان

انبار تعدادی ریالی طلایی(شبکه)74055

3,924,000 تومان

انبار تعدادی ریالی پیشرفته(شبکه)74054

2,725,000 تومان

انبار تعدادی ریالی کاربردی(شبکه)74052

1,962,000 تومان

انبار تعدادی ریالی پایه (شبکه)74051

1,308,000 تومان

انبار تعدادی ریالی ویژه شبکه 74054

4,687,000 تومان

انبار تعدادی ریالی اقتصادی شبکه 74052

2,834,000 تومان

انبار تعدادی ریالی ویژه 73054

4,687,000 تومان

انبار تعدادی ریالی اقتصادی 73052

2,834,000 تومان

انبار طلايي (شبکه)72065

3,815,000 تومان

انبار پيشرفته ( شبكه)72064

2,507,000 تومان

انبار کاربردي ( شبكه)72062

1,853,000 تومان

انبار پايه ( شبكه)72061

1,090,000 تومان

انبار تعدادی ویژه شبکه 74064

4,360,000 تومان

انبار تعدادی اقتصادی شبکه 74062

2,725,000 تومان

انبار تعدادی ویژه 73064

4,360,000 تومان

انبار تعدادی اقتصادی 73062

2,725,000 تومان

خزانه طلايي (شبکه) 72085

3,815,000 تومان

خزانه طلايي (تك كاربره) 71085

3,815,000 تومان

خزانه پیشرفته (شبکه) 72084

2,507,000 تومان

خزانه کاربردي (شبكه) 72082

1,853,000 تومان

خزانه داری ویژه شبکه 74084

4,360,000 تومان

خزانه داری اقتصادی شبکه 74082

2,725,000 تومان

خزانه داری ویژه 73084

4,360,000 تومان

خزانه داری اقتصادی 73082

2,725,000 تومان

حسابداری طلایی (شبکه) 74075

3,815,000 تومان

پیشرفته (شبکه) 74074

2,507,000 تومان

خزانه کاربردی (شبکه) 74072

1,853,000 تومان

حسابداری پایه (شبکه) 74071

1,090,000 تومان

حسابداری ویژه شبکه 74074

4,033,000 تومان

حسابداری اقتصادی شبکه 74072

2,507,000 تومان

حسابداری ویژه 73074

4,033,000 تومان

حسابداری اقتصادی 73072

2,507,000 تومان

حسابداری محض 73070

708,500 تومان