34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
نوراکامپیوتر نماینده فروش ، پشتیبانی و آموزش نرم افزار حسابداری هلو در استان گیلان ( رشت ) ** مرکز فروش تجهیزات فروشگاهی و رستوران

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

3,924,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

2,834,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

1,962,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

1,308,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد طلایی(تک کاربره)730950

3,924,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پیشرفته(تک کاربره)730940

2,834,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد کاربردی(تک کاربره)730920

1,962,000 تومان
جزییات

حقوق دستمزد پایه(تک کاربره)730910

1,308,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی طلایی(شبکه)74055

3,924,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی پیشرفته(شبکه)74054

2,725,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی کاربردی(شبکه)74052

1,962,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی پایه (شبکه)74051

1,308,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی طلایی(تک کاربره)73055

3,924,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی پیشرفته(تک کاربره)73054

2,725,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی کاربردی(تک کاربره)73052

1,962,000 تومان
جزییات

انبار تعدادی ریالی پایه (تک کاربره)73051

1,308,000 تومان
جزییات

انبار طلايي (شبکه)72065

3,815,000 تومان
جزییات

انبار پيشرفته ( شبكه)72064

2,507,000 تومان
جزییات

انبار کاربردي ( شبكه)72062

1,853,000 تومان
جزییات

انبار پايه ( شبكه)72061

1,090,000 تومان
جزییات

انبار طلايي (تك كاربره)71065

3,815,000 تومان
جزییات

انبار پيشرفته (تك كاربره)71064

2,507,000 تومان
جزییات

انبار کاربردي (تك كاربره)71062

1,853,000 تومان
جزییات

انبار پايه (تك كاربره)71061

1,090,000 تومان
جزییات

خزانه طلايي (شبکه) 72085

3,815,000 تومان
جزییات

خزانه طلايي (تك كاربره) 71085

3,815,000 تومان
جزییات

خزانه پیشرفته (شبکه) 72084

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردي (شبكه) 72082

1,853,000 تومان
جزییات

خزانه پايه ( شبكه) 72081

1,090,000 تومان
جزییات

خزانه پيشرفته (تك كاربره) 71084

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردي (تك كاربره) 71082

1,853,000 تومان
جزییات

خزانه پايه (تك كاربره) 71081

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری طلایی (شبکه) 74075

3,815,000 تومان
جزییات

پیشرفته (شبکه) 74074

2,507,000 تومان
جزییات

خزانه کاربردی (شبکه) 74072

1,853,000 تومان
جزییات

حسابداری پایه (شبکه) 74071

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری طلایی 73075

3,815,000 تومان
جزییات

حسابداری پیشرفته 73074

2,507,000 تومان
جزییات

حسابداری کاربردی 73072

1,853,000 تومان
جزییات

حسابداری پایه 73071

1,090,000 تومان
جزییات

حسابداری محض 73070

708,500 تومان
جزییات