34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 

حقوق دستمزد طلایی(شبکه)740950

3,924,000 تومان

حقوق دستمزد پیشرفته(شبکه)740940

2,834,000 تومان

حقوق دستمزد کاربردی(شبکه)740920

1,962,000 تومان

حقوق دستمزد پایه(شبکه)740910

1,308,000 تومان

حقوق دستمزد ویژه شبکه 740940

4,905,000 تومان

حقوق دستمزد اقتصادی شبکه 740920

3,052,000 تومان

حقوق دستمزد ویژه 730940

4,905,000 تومان

حقوق دستمزد اقتصادی 730920

3,052,000 تومان