34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 

حسابداری طلایی (شبکه) 74075

3,815,000 تومان

پیشرفته (شبکه) 74074

2,507,000 تومان

خزانه کاربردی (شبکه) 74072

1,853,000 تومان

حسابداری پایه (شبکه) 74071

1,090,000 تومان

حسابداری ویژه شبکه 74074

4,033,000 تومان

حسابداری اقتصادی شبکه 74072

2,507,000 تومان

حسابداری ویژه 73074

4,033,000 تومان

حسابداری اقتصادی 73072

2,507,000 تومان

حسابداری محض 73070

708,500 تومان