34209
تلفن هوشمند پشتیبانی
کسی که میتونه بهت کمک کنه، خودت هستی ، تصمیم بگیر ، یاد بگیر ، وارد بازار کار شو
 

خدمات پس از فروش شبکه

65,000,000 تومان

خدمات پس از فروش جامع

34,000,000 تومان

خدمات پس از فروش دوکاربره(فروشگاهی )

تومان

خدمات پس از فروش پیشرفته 20033

20,000,000 تومان

خدمات پس از فروش متوسط (فروشگاهی )

تومان

خدمات پس از فروش 20032

7,000,000 تومان