حقوق دستمزد پیشرفته شبکه
حقوق دستمزد پیشرفته شبکه

15,260,000 ريال

حقوق دستمزد میانی شبکه
حقوق دستمزد میانی شبکه

10,900,000 ريال

حقوق دستمزد ساده شبکه
حقوق دستمزد ساده شبکه

7,630,000 ريال

حقوق دستمزد پیشرفته
حقوق دستمزد پیشرفته

13,080,000 ريال

حقوق دستمزد میانی
حقوق دستمزد میانی

8,720,000 ريال

حقوق دستمزد ساده
حقوق دستمزد ساده

4,360,000 ريال