املاک شبكه (چندكاربره) - کد 42063
املاک شبكه (چندكاربره) - کد 42063

6,590,000 ريال

املاک كاربردی (تك كاربره) - کد 41063
املاک كاربردی (تك كاربره) - کد 41063

1,490,000 ريال

املاک ميانی (تك كاربره) - کد 41062
املاک ميانی (تك كاربره) - کد 41062

1,090,000 ريال