مدیریت مجتمع راهبردی (شبکه) - کد 42126
مدیریت مجتمع راهبردی (شبکه) - کد 42126

14,890,000 ريال

مدیریت مجتمع پیشرفته (شبکه) - کد 42124
مدیریت مجتمع پیشرفته (شبکه) - کد 42124

11,990,000 ريال

مدیریت مجتمع کاربردی (شبکه) - کد 42123
مدیریت مجتمع کاربردی (شبکه) - کد 42123

9,990,000 ريال

مدیریت مجتمع میانی (شبکه) - کد 42122
مدیریت مجتمع میانی (شبکه) - کد 42122

8,190,000 ريال

مدیریت مجتمع ساده (شبکه) - کد 42121
مدیریت مجتمع ساده (شبکه) - کد 42121

6,090,000 ريال

مدیریت مجتمع راهبردی (تک کاربره) - کد 41126
مدیریت مجتمع راهبردی (تک کاربره) - کد 41126

9,270,000 ريال

مدیریت مجتمع پیشرفته (تک کاربره) - کد 41124
مدیریت مجتمع پیشرفته (تک کاربره) - کد 41124

7,190,000 ريال

مدیریت مجتمع کاربردی (تک کاربره) - کد 41123
مدیریت مجتمع کاربردی (تک کاربره) - کد 41123

5,390,000 ريال

مدیریت مجتمع میانی (تک کاربره) - کد 41122
مدیریت مجتمع میانی (تک کاربره) - کد 41122

3,690,000 ريال

مدیریت مجتمع ساده (تک کاربره) - کد 41121
مدیریت مجتمع ساده (تک کاربره) - کد 41121

2,190,000 ريال