حقوق دستمزد پیشرفته شبکه
حقوق دستمزد پیشرفته شبکه

15,260,000 ريال

حقوق دستمزد میانی شبکه
حقوق دستمزد میانی شبکه

10,900,000 ريال

حقوق دستمزد ساده شبکه
حقوق دستمزد ساده شبکه

7,630,000 ريال

حقوق دستمزد پیشرفته
حقوق دستمزد پیشرفته

13,080,000 ريال

حقوق دستمزد میانی
حقوق دستمزد میانی

8,720,000 ريال

حقوق دستمزد ساده
حقوق دستمزد ساده

4,360,000 ريال

بودجه
بودجه

0 ريال

دارایی ثابت
دارایی ثابت

0 ريال

خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش

0 ريال

حقوق دستمزد
حقوق دستمزد

15,805,000 ريال

یکپارچه خدماتی جامع شبکه
یکپارچه خدماتی جامع شبکه

58,860,000 ريال

یکپارچه خدماتی کاربردی شبکه
یکپارچه خدماتی کاربردی شبکه

42,510,000 ريال

یکپارچه خدماتی جامع تک کاربره
یکپارچه خدماتی جامع تک کاربره

46,870,000 ريال

یکپارچه خدماتی کاربردی تک کاربره
یکپارچه خدماتی کاربردی تک کاربره

31,610,000 ريال

یکپارچه بازرگانی - جامع شبکه
یکپارچه بازرگانی - جامع شبکه

74,120,000 ريال

یکپارچه بازرگانی - کاربردی شبکه
یکپارچه بازرگانی - کاربردی شبکه

54,500,000 ريال

یکپارچه بازرگانی - جامع تک کاربره
یکپارچه بازرگانی - جامع تک کاربره

59,950,000 ريال

یکپارچه بازرگانی - کاربردی تک کاربره
یکپارچه بازرگانی - کاربردی تک کاربره

40,330,000 ريال

یکپارچه تولیدی جامع شبکه
یکپارچه تولیدی جامع شبکه

81,750,000 ريال

یکپارچه تولیدی کاربردی شبکه
یکپارچه تولیدی کاربردی شبکه

62,130,000 ريال

یکپارچه تولیدی جامع تک کاربره
یکپارچه تولیدی جامع تک کاربره

64,310,000 ريال

یکپارچه تولیدی کاربردی تک کاربره
یکپارچه تولیدی کاربردی تک کاربره

45,780,000 ريال

بازرگانی اسپاد جامع شبکه
بازرگانی اسپاد جامع شبکه

16,350,000 ريال

بازرگانی اسپاد کاربردی شبکه
بازرگانی اسپاد کاربردی شبکه

11,990,000 ريال

بازرگانی اسپاد پایه شبکه
بازرگانی اسپاد پایه شبکه

7,630,000 ريال

بازرگانی اسپاد جامع
بازرگانی اسپاد جامع

13,080,000 ريال

بازرگانی اسپاد کاربردی
بازرگانی اسپاد کاربردی

8,720,000 ريال

بازرگانی اسپاد پایه
بازرگانی اسپاد پایه

4,360,000 ريال

تعدادی - ریالی جامع شبکه
تعدادی - ریالی جامع شبکه

17,440,000 ريال

تعدادی - ریالی کاربردی شبکه
تعدادی - ریالی کاربردی شبکه

13,080,000 ريال

تعدادی - ریالی پایه شبکه
تعدادی - ریالی پایه شبکه

8,720,000 ريال

تعدادی - ریالی جامع
تعدادی - ریالی جامع

14,170,000 ريال

تعدادی - ریالی کاربردی
تعدادی - ریالی کاربردی

9,810,000 ريال

تعدادی - ریالی پایه
تعدادی - ریالی پایه

5,450,000 ريال

جامع شبکه اموال
جامع شبکه اموال

16,350,000 ريال

کاربردی شبکه اموال
کاربردی شبکه اموال

11,990,000 ريال

پایه شبکه اموال
پایه شبکه اموال

7,630,000 ريال

جامع اموال
جامع اموال

13,080,000 ريال

کاربردی اموال
کاربردی اموال

8,720,000 ريال

پایه اموال
پایه اموال

4,360,000 ريال

جامع شبکه انبار
جامع شبکه انبار

16,350,000 ريال

کاربردی شبکه انبار
کاربردی شبکه انبار

11,990,000 ريال

پایه شبکه انبار
پایه شبکه انبار

7,630,000 ريال

جامع انبار
جامع انبار

13,080,000 ريال

کاربردی انبار
کاربردی انبار

8,720,000 ريال

پایه انبار
پایه انبار

4,360,000 ريال

تعدادی - ریالی شبکه
تعدادی - ریالی شبکه

8,720,000 ريال

تعدادی شبکه
تعدادی شبکه

7,630,000 ريال

تعدادی - ریالی تک کابره
تعدادی - ریالی تک کابره

5,450,000 ريال

تعدادی تک کاربره
تعدادی تک کاربره

4,360,000 ريال

جامع شبکه خزانه
جامع شبکه خزانه

16,350,000 ريال

کاربردی شبکه خزانه
کاربردی شبکه خزانه

11,990,000 ريال

پایه شبکه خزانه
پایه شبکه خزانه

7,630,000 ريال

جامع خزانه
جامع خزانه

13,080,000 ريال

کاربردی خزانه
کاربردی خزانه

8,720,000 ريال

پایه خزانه
پایه خزانه

4,360,000 ريال

جامع شبکه
جامع شبکه

16,350,000 ريال

کاربردی شبکه
کاربردی شبکه

11,990,000 ريال

پایه شبکه
پایه شبکه

7,630,000 ريال

جامع
جامع

13,080,000 ريال

کاربردی
کاربردی

8,720,000 ريال

پایه
پایه

4,360,000 ريال

نرم افزار تولیدی
نرم افزار تولیدی

0 ريال

یکپارچه خدماتی
یکپارچه خدماتی

0 ريال

یکپارچه بازرگانی
یکپارچه بازرگانی

0 ريال

یکپارچه تولیدی
یکپارچه تولیدی

0 ريال

نرم افزار بازرگانی
نرم افزار بازرگانی

0 ريال

نرم افزار اموال
نرم افزار اموال

0 ريال

نرم افزار خزانه
نرم افزار خزانه

0 ريال

نرم افزار حسابداری انبار
نرم افزار حسابداری انبار

0 ريال

نرم افزار انبار
نرم افزار انبار

0 ريال

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری

0 ريال