آموزش

 

دوره های آموزشهای عمومی شرکت نوراکامپیوتر

 

ردیف نام دوره پیش نیاز دوره تعداد ساعات تعداد جلسات شهریه تعداد اعضاء   ثبت نام
1 آموزش هلو جامع بدون پیش نیاز 12 6 4.000.000 8 نفر   ثبت نام
                 

 

دوره های آموزشهای خصوصی شرکت نوراکامپیوتر    

 

ردیف نام دوره پیش نیاز دوره تعداد ساعات تعداد جلسات شهریه تعداد اعضاء   ثبت نام
1 آموزش خصوصی هلو بدون پیش نیاز 3.45 3 2.400.000 1 نفر   ثبت نام
2 آموزش خصوصی هلو جامع بدون پیش نیاز 7.3 6 4.800.000 1 نفر   ثبت نام
                 

 

 

 آموزش هلو جامع خصوصی
آموزش هلو جامع خصوصی
 آموزش هلو خصوصی
آموزش هلو خصوصی
آموزش هلو جامع گروهی
آموزش هلو جامع گروهی