مجامع

رديف

نام / شرکت

آدرس

تلفن 1

2

مجمع امور صنفي اقباليه

اقباليه

 

3

مجمع امور صنفي قزوين

 

2576623

4

مجمع امور صنفي محمود آباد

محمود آباد

 

5

مجمع امور صنفي-بازرسي نظارت